Pedagogické lyceum (78-42-M/03)- PL

Čtyřleté studium oboru ukončené maturitní zkouškou. Obor je určen žákům se zájmem o humanitní obory, esteticko-výchovné disciplíny, tělesnou výchovu či cizí jazyky, kteří chtějí po absolvování lycea pokračovat ve vysokoškolském studiu.

Umožňuje kvalitní, praxí ověřenou přípravu k vysokoškolskému studiu oboru (např. učitelství pro mateřské školy, učitelství pro 1. stupeň základní školy, dvouoborové kombinace učitelství pro základní a střední školy s výchovami, humanitními či jazykovými předměty, pedagogikou, psychologií apod.) či humanitních oborů (např. sociální práce, andragogika, pedagogika, psychologie, dějepis, občanská nauka apod.), popř. mohou absolventi studovat vyšší odborné školy pedagogického či sociálního zaměření, v pedagogické praxi se uplatní jako pedagogové volného času (podle § 17 odst. 1 písm. e) zákona č. 563/2004 Sb) a asistenti pedagoga (podle § 20 odst. 1 písm. e) zákona č. 563/2004 Sb o pedagogických pracovnících) s odpovídajícím vzděláním.

Den otevřených dveří

11. 1. 2023 od 13 hodin 

Co získá uchazeč během studia
 • vědomosti a dovednosti, které mu umožní snadněji se rozhodovat o další cestě a lépe se adaptovat na podmínky vysokoškolského studia
 • vědomosti a praktické dovednosti z výše uvedených maturitních předmětů
 • naučí se hrát (příp. se zdokonalí ve hře) na hudební nástroj
 • studuje dva západní jazyky, učí se práci s osobním počítačem, ve specializacích - metodice a praxi hudební, dramatické, tělesné a výtvarné výchovy
 • absolvuje souvislou praxi v mateřské škole, školní družině, v domově mládeže, či v jiném zařízení
 • zúčastní se týdenního lyžařského a turistického kurzu 
 • upevní si a prohloubí žádoucí postoje k osobním i nadosobním hodnotám, rozvine své morální cítění, upevní své mravní a občanské vědomí

**  Učební plán

 

Předškolní a mimoškolní pedagogika (75-31-M/01)- PMP

Čtyřleté studium oboru předškolní a mimoškolní pedagogika je ukončené maturitní zkouškou.

Umožňuje získání kvalifikace učitelka MŠ (§6 odst. 1 písm. f), učitelka přípravné třídy základní školy (§8 odst. a), vychovatelka (§16 odst. 1 písm. g),asistent pedagoga (§20 odst. 1 písm. e) nebo pedagoga volného času (§17 odst. 1 písm. e), zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, kvalitní, praxí ověřenou přípravu k vysokoškolskému studiu oboru učitelství pro 1. stupeň ZŠ, aprobací s hudební, dramatickou, tělesnou a výtvarnou výchovou pro základní školu a střední školy nebo ke studiu škol s uměleckým zaměřením (DAMU, JAMU ap.), možnost po absolvování pokračovat ve studiu ve vyšších odborných školách.

Den otevřených dveří

11. 1. 2023 od 13 hodin  

Co získá uchazeč během studia
 • vědomosti a praktické dovednosti z výše uvedených maturitních předmětů
 • naučí se hrát (příp. se zdokonalí ve hře) na 2 hudební nástroje
 • studuje jeden západní jazyk, učí se práci s osobním počítačem, metodice a praxi hudební, dramatické, tělesné a výtvarné výchovy
 • absolvuje průběžnou i souvislou praxi v mateřské škole, školní družině a v domově mládeže
 • zúčastní se týdenního plaveckého, lyžařského a turistického kurzu 
 • a především - získá celoživotní pozitivní etickou a estetickou orientaci

**  Učební plán

Praktická sestra (53-41-M/03) - PS - detašované pracoviště SZŠ České Budějovice

Absolvent je způsobilý vykonávat povolání praktická sestra v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, ve znění pozdějších předpisů.

Vzdělávání je čtyřleté, denní, ukončené maturitní zkouškou.

Absolvent se uplatní ve zdravotnických zařízeních lůžkového i ambulantního charakteru a při poskytování komunitní nebo domácí zdravotní péče i jako zdravotnický pracovník v zařízeních sociálních služeb, zejména v léčebnách dlouhodobě nemocných, v zařízeních geriatrické péče a v zařízeních hospicové a respitní péče.

Absolvent se může dále vzdělávat na vysokých nebo vyšších školách.

**Učební plán

Pro obory nabízíme

 • bohatou škálu mimoškolních aktivit - taneční a hudební folklórní soubor Libín, pěvecký sbor, komorní orchestr, hudební skupina CINK s občasnými koncerty v zahraničí, sportovní hry, kalanetika, aerobic, kondiční TV, divadelní kroužek apod.
 • ubytování v moderním Domově mládeže (dvoupokojové buňky s příslušenstvím pro 5 žákyň)  za 1400 Kč měsíčně
 • celodenní stravování  za 105 Kč denně, od 1.9. 2022

Co považujeme za podstatné

 • neslevíme z nezbytných nároků na žáky jak v rovině kvality znalostí a praktických dovedností, tak v rovině morálně volních vlastností, neboť vychováváme budoucí vysokoškoláky a praktické pedagogy. Snížení nároků by se ve svých důsledcích obrátilo proti samotným absolventům

Možnosti získat podrobnější informace

 • telefonicky na číslech 388 312 214 a 388 311 531
 • účastí na Dnu otevřených dveří SPgŠ -  v rámci tohoto dne jsou připraveny ukázky přijímacího řízení
 • telefonicky předem dohodnout návštěvu v jiném termínu (nelze však předvést ukázky)