O škole

Vyšší odborná škola sociální a Střední pedagogická škola v Prachaticích, jak zní její dnešní název, je významným školským zařízením v jihočeském regionu. Od roku 1950 připravuje učitelky mateřských škol, první pedagogické pracovnice, které vychovávají a vzdělávají nejmladší generaci. Od roku 1963 k nim přibyly i vychovatelky ve školních a mimoškolních zařízeních. Těžko lze najít v jižních Čechách mateřskou školu nebo školní družinu, kde by nepracovaly absolventky prachatické SPgŠ, jak se o tom každoročně přesvědčujeme na kontrolách odborné praxe žákyň čtvrtých ročníků. V roce 1996 byla zahájena výuka na Vyšší odborné škole sociální, která poskytuje pomaturitní vzdělání v oboru sociální práce. Obě školy tvoří jeden právní subjekt. Disponují plně kvalifikovaným sborem pedagogických pracovníků a vychovatelek DM, který je dlouhodobě a promyšleně budován vedením školy. Je typické, že se zde poměrně často setkáváme s našimi úspěšnými absolventy, kteří se vracejí na „svou pedárnu“, aby učili další generace žáků. Naši žáci a studenti netráví čas pouze studiem. Škola a domov mládeže nabízejí bohatou paletu mimoškolních aktivit. Některé soubory školy jsou známé v celém kraji (v posledních létech patří mezi ně vokálně instrumentální soubor Cink, folklorní soubor Libín, své místo na slunci si vydobyl i pěvecký sbor Fontána, který je následovníkem Pěveckého souboru jihočeských učitelek, či divadelní soubor Dutam). Na DM kolektiv vychovatelek nabízí zájmové činnosti různého druhu, jejichž cílem je užitečně strávený volný čas – v zábavě, při poučení i při pomoci druhým lidem. Škola navazuje spolupráci s řadou sociálních partnerů v Prachaticích i mimo ně (Město Prachatice, MŠ, ZŠ a ŠD, dětské domovy, hospic, sociální instituce v kraji, příhraniční MŠ v Rakousku atd.). O tom, jak se žákům, studentům i jejich pedagogům práce daří, se může veřejnost přesvědčit při pravidelně pořádaných školních akademiích, na Dnech otevřených dveří, na řadě vystoupení a výstav. Škola se aktivně podílí na kulturním a sportovním životě města i regionu.

Střední pedagogická škola

SPgŠ v Prachaticích nabízí v současné době zájemcům o úplné středoškolské vzdělání zakončené maturitní zkouškou dva studijní obory (pouze v denní formě studia): • obor Předškolní a mimoškolní pedagogika (75-31-M/01) - absolventky se mohou ihned po maturitní zkoušce uplatnit jako plně kvalifikované učitelky MŠ, vychovatelky ve ŠD, domovech mládeže a dětských domovech) • obor Pedagogické lyceum ( 78-42-M/03) - po vykonání maturitní zkoušky jsou podle nové legislativy oprávněni zastávat pozici asistenta pedagoga nebo pedagoga volného času).

Většina absolventů obou oborů úspěšně pokračuje studiem na VŠ. Volí si především školy pedagogického směru, což odpovídá zaměření našich absolventů i kvalitě jejich přípravy. Za dobu existence školy prošlo lavicemi SPgŠ několik tisíc absolventů denního studia.

Vyšší odborná škola sociální

Kořeny vyšší odborné školy sociální sahají do roku 1991, kdy zde vznikla Sociálně právní akademie, VOŠ sociální Prachatice píše svoji historii od r. 1996. Vzdělání v oboru 75-41-N/002 Sociální práce získalo několik stovek studentů. V roce 2016 škola získala novou akreditaci – obhájila projekt nového vzdělávacího programu 75-32-N/01 Sociální práce. VOŠ je od r. 1997 řádným členem ASVSP (Asociace vzdělavatelů v sociální práci), prestižní profesní organizace ve svém oboru.

Absolventi se uplatní zejména ve státních i nestátních subjektech zaměřených na realizaci cílů v široké oblasti sociální práce. Podílejí se na sociálně diagnostických, sociálně terapeutických a poradenských činnostech, působí v oblasti krizové intervence i přímé terénní práce..

Kvalitní úroveň znalostí absolventů Vyšší odborné školy sociální a Střední pedagogické školy v Prachaticích je zabezpečována konsolidovaným a plně kvalifikovaným pedagogickým sborem s mnohaletými zkušenostmi.