Přijímací zkouška pro vzdělávací program 75-32-N/.. Sociální práce - odpadá

Nahradí ji analýza dodaných dokumentů (profesní životopis, doklady o vzdělání, odborné praxi a o mimoškolních sociálně orientovaných aktivitách) dle stanovených kritérií.

Přijímací komise rozhodne o přijetí v 1.kole přijímacího řízení dne 21.6.2019 a v 2. kole 29.8.2019.

Kritéria přijímacího řízení pro vzdělávací program 75 - 32- N/.. Sociální práce - obor VOŠS

 1. Výsledky ze střední školy - Uchazeč prokazatelným způsobem doloží pololetní prospěch ze závěrečného ročníku střední školy.
  Bodové hodnocení za průměrný prospěch:
  Prospěch Body
  1,00 60
  do 1,25 50
  do 1,50 40
  do 1,75 30
  do 2,00 20
  do 2,25 10
  do 2,50 5
  horší než 2,50 0
 2. Dosavadní sociálně orientované aktivity - Započítává se doložená sociální, pedagogická a podobná praxe získaná v rámci předchozího studia, zaměstnání v sociální oblasti (i ve spolupracujících oborech), aktivní zapojení v oblasti volnočasových aktivit při dobrovolné práci například s dětmi, mládeží, handicapovanými jedinci a seniory, dále též prokázaná účast na odborných seminářích či výcvicích se sociálním zaměřením (včetně školení peer aktivistů), jakož i úspěšné zapojení do SOČ a jiné odborné činnosti se společenskovědním zaměřením (soutěže i přehlídky), a to ve vyšším než školním kole.Bodové hodnocení:
  Počet hodin Body
  300 a více 60 a více
  200 – 299 40
  100 – 199 30
  50 – 99 20
  30 – 49 10
  15 – 29 6
  méně než 15 0
  • Poznámky:
   • Hodiny absolvovaných seminářů a výcviků se započítávají polovičním počtem výše uvedených bodů.
   • Zapojení v rámci soutěží a přehlídek:
    • účast v oblastním (okresním) kole se započítává 15 body
    • účast v krajském kole se započítává 30 body
    • účast v celostátním kole se započítává 45 body
 3. Základní podmínkou přijetí je u všech uchazečů podání řádně vyplněné přihlášky ke studiu na VOŠ (tiskopis SEVT) do 31.květnalékařské doporučení ke studiu a výkonu oboru, strukturovaný životopis a předložení dokladů o úspěšném ukončení studia na střední škole (úředně ověřené vysvědčení za poslední ročník studia na SŠ a úředně ověřené maturitní vysvědčení).

Závěrečné poznámky:

 • Uchazeči obdrží pořadová čísla, pod kterými budou v rámci přijímacího řízení zveřejněny jejich výsledky. V případě rovnosti bodového zisku rozhodne o pořadí uchazeče počet hodin sociálně orientovaných aktivit, prospěchový průměr ze 4. ročníku SŠ a průměr výsledků u maturitní zkoušky.
 • Uchazeči, kteří nezískají body na základě kritérií uvedených pod bodem 1. a 2., mohou být přijati na neobsazená nebo uvolněná místa, a to na základě pořadí podle prospěchového průměru ze 4.ročníku SŠ, průměrného prospěchu u maturitní zkoušky a studijních výsledků z cizího jazyka a společenskovědních předmětů absolvovaných na předchozí škole.
 • VOŠ Prachatice je připravena pro školní rok 2019/2020 přijmout až 25 uchazečů do 1. ročníku denní formy studia ,do 1. ročníku dálkové formy 25 uchazečů.
 • Nepřijatí uchazeči mohou po obdržení rozhodnutí ředitele školy obratem požádat ředitele školy o zařazení do případných dalších kol přijímacího řízení, která se mohou uskutečnít v měsíci září a říjnu. V posledních letech bývají všichni uchazeči přijati.