Přijímací zkouška - obor předškolní a mimoškolní pedagogika

 • prokázání talentu - z řečových dovedností, hudební výchovy, výtvarné výchovy a tělesné výchovy

Jaké předpoklady musí splňovat uchazeč o studium:

 • hudební sluch (znalost hry na nástroj není podmínkou)
 • zdravotní stav bez omezení pro tělesnou výchovu
 • dobrá artikulace (bez vad ve výslovnosti a v řeči - lze ověřit u logopeda)

Prokázání talentu

Prokázání talentu z tělesné výchovy se skládá:

 • Zjištění úrovně pohybových dovedností v základní gymnastice. Uchazeč předvede zadanou akrobatickou sestavu:
  Základní postavení - stoj spatný, připažit - valčíkový krok pravou (levou ) vpřed,čelní kruhy dolů dovnitř, upažit - krokem levou (pravou) vpřed a odrazem levé (pravé) skok přednožmo skrčmo střižný („čertík“), čelné kruhy dolů dovnitř - váha předklonmo na pravé (levé), předpažit vzhůru - zvolna vzpřim, přinožit levou (pravou), připažením zapažit - odrazem snožmo kotoul vpřed do dřepu - stoj, upažit - skok s celým obratem vlevo (vpravo), čelné kruhy dolů dovnitř - kotoul vzad do vzporu dřepmo, stoj spatný, připažením zapažit - stoj na rukou (nebo stoj na rukou a kotoul vpřed do dřepu) - z rozběhu přemet stranou, upažit - přinožením stoj spatný, připažit.
 • skok z místa
 • Důraz bude kladen na akrobatickou sestavu. Uchazeči si přinesou vhodný cvičební úbor a obuv.

Prokázání talentu z řečových dovedností má dvě části:

 • Umělecký přednes textu podle vlastního výběru uchazečů - (text bude přednesen zpaměti, doporučujeme vybírat současnou poezii nebo prózu pro děti a mládež, časový rozsah do 2 minut)
 • Reprodukce textu (volné převyprávění) - uchazečům bude předložen text kratšího příběhu, po 15 - minutové přípravě ji budou zpaměti vyprávět

Prokázání talentu z hudební výchovy je zaměřeno na zjištění základních hudebních předpokladů uchazeče. Uskutečňuje se plněním následujících úkolů:

 • zpěv připravené lidové písně, zpěv téže písně v jiné tónině podle zahraného začátku či akordu (uchazeči předloží u zkoušky 10 lidových písní, které ovládají zpaměti)
 • sluchová analýza a tónová představivost:
  • zazpívat jednotlivé zahrané tóny
  • z dvojzvuku zazpívat spodní a vrchní tón
  • z trojzvuku (kvintakordu či jeho obratu) zazpívat postupně všechny tóny
  • opakovat krátké rytmické celky (tleskáním)
 • případně předvedení hry na hudební nástroj (přenosné nástroje vezměte s sebou)
 • znalost hry na hudební nástroj není podmínkou pro přijetí

Požadavky na prokázání talentu z výtvarné výchovy vycházejí z osnov na základní škole.

 • Téma: předměty denní potřeby - kresba drobných předmětů
 • čas 60 min.
 • formát A3,kresba jednobarevným suchým materiálem
 • hodnocení s ohledem na:
  • modulaci linie
  • obrysovou kresbu nebo plastickou modelaci
  • kompozici - uspořádání modelů podle vlastní úvahy
 • Každý uchazeč si přinese tyto pomůcky: kreslicí desky A3, přírodní uhel nebo rudku, měkkou tužku , plastickou gumu

Kritéria přijímacího řízení pro obor 75 - 31 -M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

Cizinci, kteří získali předchozí vzdělání v zahraniční škole a podali žádost o nekonání jednotné zkoušky ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura, uvedenou zkoušku nekonají. Škola ověří rozhovorem znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru. Pro zařazení daného uchazeče do výsledného pořadí se použije pořadí v redukovaném hodnocení (tj. neobsahuje výsledek testu z českého jazyka a literatury).(Vyhl.č.353 Sb,§14)

Jednotná zkouška z matematiky a českého jazyka má váhu 60%.

 1. Prospěch v 1. pololetí 9. ročníku ZŠ , výsledky centrálních testů z Čj a M (60%)
  • při průměru 2,00 a více - bodové hodnocení - 0 bodů
 2. Z každé části ověřování talentu (řečové, hudební , výtvarné předpoklady a tělesná zdatnost)
  • 1.-5. klasifikační stupeň
  • posuzuje se odděleně dle předepsaných částí
Prospěch ze ZŠ Body
1,00 24
1,10 22
1,20 19
1,30 17
1,40 14
1,50 12
1,60 10
1,70 7
1,80 5
1,90 2
2,00 0

 

Prokázání talentu Body
1. klasifikační stupeň 18
2. klasifikační stupeň 15
3. klasifikační stupeň 10
4. klasifikační stupeň 5
5. klasifikační stupeň 0

POZN: V případě stejného počtu bodů bude dána přednost uchazeči s lepším prospěchem na ZŠ. popř. průměr známek z M, Čj, Aj, D, On v 1.pololetí 9. ročníku.