Přijímací zkouška - obor pedagogické lyceum

 • prokázání talentu - z hudební a výtvarné výchovy

Jaké předpoklady musí splňovat uchazeč o studium:

 • zdravotní stav bez omezení pro tělesnou výchovu

Prokázání talentu

Prokázání talentu z hudební výchovy je zaměřeno na zjištění základních hudebních předpokladů uchazeče. Uskutečňuje se plněním následujících úkolů:

 • zpěv připravené lidové písně, zpěv téže písně v jiné tónině podle zahraného začátku či akordu (uchazeči předloží u zkoušky 10 lidových písní, které ovládají zpaměti)
 • sluchová analýza a tónová představivost:
  • zazpívat jednotlivé zahrané tóny
  • z dvojzvuku zazpívat spodní a vrchní tón
  • z trojzvuku (kvintakordu či jeho obratu) zazpívat postupně všechny tóny
  • opakovat krátké rytmické celky (tleskáním)
 • případně předvedení hry na hudební nástroj (přenosné nástroje vezměte s sebou)
 • znalost hry na hudební nástroj není podmínkou pro přijetí

 

Požadavky na prokázání talentu z výtvarné výchovy vycházejí z osnov na základní škole.

 • Téma: předměty denní potřeby - kresba drobných předmětů
 • čas 60 min.
 • formát A3,kresba jednobarevným suchým materiálem
 • hodnocení s ohledem na:
  • modulaci linie
  • obrysovou kresbu nebo plastickou modelaci
  • kompozici - uspořádání modelů podle vlastní úvahy
 • Každý uchazeč si přinese tyto pomůcky: kreslicí desky A3, přírodní uhel nebo rudku, měkkou tužku , plastickou gumu

Ukázka - práce našich žáků

Ukázka - inspirace k přijímacím zkouškám

 

Kritéria přijímacího řízení pro obor 78-42-M/03 Pedagogické lyceum

Cizinci, kteří získali předchozí vzdělání v zahraniční škole a podali žádost o nekonání jednotné zkoušky ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura, uvedenou zkoušku nekonají. Škola ověří rozhovorem znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru. Pro zařazení daného uchazeče do výsledného pořadí se použije pořadí v redukovaném hodnocení (tj. neobsahuje výsledek testu z českého jazyka a literatury). (Vyhl.č.353 Sb,§14)

Do kritérií bude zahrnut prospěch ze základní školy. ( prospěch z 1. pololetí 9. ročníku). výsledek jednotné přijímací zkoušky a výsledek ověření talentu.

Jednotná přijímací zkouška se skládá ze dvou písemných testů: z českého jazyka a literatury a z matematiky. Maximální možný počet dosažených bodů v testech z matematiky i českého jazyka a literatury je 50 bodů.

Časový limit pro test z českého jazyka a literatury je 60 minut, na test z matematiky je vyhrazeno 70 minutPovolenými pomůckami při konání testů je pouze modře či černě píšící propisovací tužka (nelze používat gumovací pera či fixky), u matematiky navíc obyčejná tužka a rýsovací potřeby. U zkoušky je zakázané používat slovníky, Pravidla českého pravopisu, kalkulačku či matematicko-fyzikální tabulky.

Z každé části ověřování talentu ( hudební , výtvarné předpoklady)

  • bodové hodnocení z jednotlivých výchov ( HV, VV)
  • posuzuje se odděleně dle předepsaných částí

 

POZN: V případě stejného počtu bodů bude dána přednost uchazeči s lepším bodovým ziskem z výchov v tomto pořadí- hudební výchova, výtvarná výchova, popřípadě s lepším průměrem v 1. pololetí 9. ročníku.