Přijímací zkouška - obor pedagogické lyceum

 • prokázání talentu - z hudební a výtvarné výchovy

Jaké předpoklady musí splňovat uchazeč o studium:

 • zdravotní stav bez omezení pro tělesnou výchovu

Prokázání talentu

Prokázání talentu z hudební výchovy je zaměřeno na zjištění základních hudebních předpokladů uchazeče. Uskutečňuje se plněním následujících úkolů:

 • zpěv připravené lidové písně, zpěv téže písně v jiné tónině podle zahraného začátku či akordu (uchazeči předloží u zkoušky 10 lidových písní, které ovládají zpaměti)
 • sluchová analýza a tónová představivost:
  • zazpívat jednotlivé zahrané tóny
  • z dvojzvuku zazpívat spodní a vrchní tón
  • z trojzvuku (kvintakordu či jeho obratu) zazpívat postupně všechny tóny
  • opakovat krátké rytmické celky (tleskáním)
 • případně předvedení hry na hudební nástroj (přenosné nástroje vezměte s sebou)
 • znalost hry na hudební nástroj není podmínkou pro přijetí

Požadavky na prokázání talentu z výtvarné výchovy vycházejí z osnov na základní škole.

 • Téma: předměty denní potřeby - kresba drobných předmětů
 • čas 60 min.
 • formát A3,kresba jednobarevným suchým materiálem
 • hodnocení s ohledem na:
  • modulaci linie
  • obrysovou kresbu nebo plastickou modelaci
  • kompozici - uspořádání modelů podle vlastní úvahy
 • Každý uchazeč si přinese tyto pomůcky: kreslicí desky A3, přírodní uhel nebo rudku, měkkou tužku , plastickou gumu

Kritéria přijímacího řízení pro obor 78-42-M/03 Pedagogické lyceum

Cizinci, kteří získali předchozí vzdělání v zahraniční škole a podali žádost o nekonání jednotné zkoušky ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura, uvedenou zkoušku nekonají. Škola ověří rozhovorem znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru. Pro zařazení daného uchazeče do výsledného pořadí se použije pořadí v redukovaném hodnocení (tj. neobsahuje výsledek testu z českého jazyka a literatury). (Vyhl.č.353 Sb,§14)

Jednotná zkouška z matematiky a českého jazyka má váhu 60%.

 1. Prospěch v 1. pololetí 9. ročníku ZŠ , výsledky centrálních testů z Čj a M (60%)
  • při průměru 2,00 a více - bodové hodnocení - 0 bodů
 2. Z každé části ověřování talentu ( hudební , výtvarné předpoklady)
  • 1.-5. klasifikační stupeň
  • posuzuje se odděleně dle předepsaných částí
Prospěch ze ZŠ Body
1,00 12
1,10 11
1,20 10
1,30 8
1,40 7
1,50 6
1,60 5
1,70 4
1,80 2
1,90 1
2,00 0

 

Prokázání talentu Body
1. klasifikační stupeň 18
2. klasifikační stupeň 15
3. klasifikační stupeň 10
4. klasifikační stupeň 5
5. klasifikační stupeň 0

POZN: V případě stejného počtu bodů bude dána přednost uchazeči s lepším prospěchem na ZŠ. popř. průměr známek z M, Čj, Aj, D, On v 1.pololetí 9. ročníku.