VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VOŠS

Sociální práce (75-32-N/..)

Nabízíme tříleté denní studium a třiapůlleté dálkové studium sociální práce (pro absolventy středních škol s maturitní zkouškou, v případě dálkového studia se předpokládá praxe v sociální práci či příbuzném oboru).

Obor vzdělání: 75-32-N/.. Sociální práce a sociální pedagogika.
Akreditace MŠMT pod č. j. MSMT - 8802/2016 ze dne 8. 6. 2016. Prodloužena. 
Od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2028.

Studium se ukončuje absolutoriem - zkouškou z odborných předmětů, cizího jazyka (angličtina nebo němčina) a obhajobou absolventské práce. Absolvent získá titul „diplomovaný specialista" v oboru sociální práce (DiS). Studium je členěno na období zimní a letní, v každém období vždy 3 týdny zkouškového období.

Absolventi se uplatní jako sociální pracovníci ve veřejnoprávních nebo soukromoprávních institucích zaměřených na poradenskou, sociálně právní a humanitární činnost, na ústavní sociální péči a na různé sociální služby.

Roční školné:  2 500 Kč

Studentům nabízí škola možnost ubytování na domově mládeže (nyní 1 200 Kč měsíčně) a celodenní stravování (nyní 95 Kč denně). Možnost práce v hudebních, sportovních i dalších aktivitách školy.

Co získá uchazeč během studia
 • další vědomosti z oblasti společenských věd (od filozofie po právo a sociální politiku)
 • zdokonalení ve vybraném cizím jazyce – s důrazem na schopnost vést dialog o problematice sociální práce
 • orientaci v sociální síti (účastí na množství exkurzí do rozmanitých zařízení v sociální sféře a setkáváním se s odborníky při besedách apod.)
 • praktické zkušenosti z "terénu" při plnění úkolů odborné praxe (průběžné i souvislé) v rámci ústavních zařízení pro děti i seniory, v institucích státní správy či samosprávy, v oblasti poradenství i v neziskových organizacích sloužících lidem ve zvláště obtížných sociálních situacích
 • možnost založit si osobní portfolio ke svému profesnímu vývoji a zpracovat absolventské téma na velmi dobré odborné úrovni (díky diplomovým seminářům a četným konzultacím se student naučí základům výzkumu a spolu s tím i psaní odborné práce, což ocení zejména ti, kteří poté budou studovat na vysokých školách, kam jsou v případě zájmu ve velké míře naši absolventi přijímáni)
Zaměření vzdělávacího programu sociální práce VOŠS
 • povinné předměty: cizí jazyk - anglický pro denní i pro dálkové studium , filozofie a etika, kultura osobního projevu, sociologie, základy ekonomiky, aplikovaná výpočetní technika, základy korespondence, sociální politika, právo, psychologie, metody sociální práce, základy pedagogiky, zdravotní nauky, sociální patologie, odborný seminář, odborná praxe (průběžná 4 - 8 hodin týdně, souvislá 5 týdnů v každém ročníku)
 • povinně volitelné předměty: drogová závislost, aktivní politika zaměstnanosti, psychologický seminář, krizová intervence, sociologie menšin, seminář gender, sociálně právní ochrana dětí, projektování sociálních služeb

>>  Učební plány (.doc)

Možnosti získat podrobnější informace
 • telefonicky na číslech 388 312 214 a 388 311 531
 • na e-mailu sekretariat@spgspt.cz
Dny otevřených dveří
 • 10.1. 2024
Kontaktní osoby
 • Ing. Jana Kotrchová, zástupce ředitele, kotrchova@spgspt.cz, 388 311 531
 • Jindřiška Pokorná, DiS., sekretariat@spgspt.cz, 388 312 214