Přijímací zkouška pro vzdělávací program 75-32-N/01 Sociální práce - odpadá

Nahradí ji analýza dodaných dokumentů (profesní životopis, doklady o vzdělání, odborné praxi a o mimoškolních sociálně orientovaných aktivitách) dle stanovených kritérií.

Přijímací komise rozhodne o přijetí v 1.kole přijímacího řízení dne 22.6.2018 a v 2. kole 29.8.2018.

Kritéria přijímacího řízení pro vzdělávací program 75 - 32- N/.. Sociální práce - obor VOŠS

 1. Výsledky ze střední školy - Uchazeč prokazatelným způsobem doloží pololetní prospěch ze závěrečného ročníku střední školy.
  Bodové hodnocení za průměrný prospěch:
  ProspěchBody
  1,0060
  do 1,2550
  do 1,5040
  do 1,7530
  do 2,0020
  do 2,2510
  do 2,505
  horší než 2,50 0
 2. Dosavadní sociálně orientované aktivity - Započítává se doložená sociální, pedagogická a podobná praxe získaná v rámci předchozího studia, zaměstnání v sociální oblasti (i ve spolupracujících oborech), aktivní zapojení v oblasti volnočasových aktivit při dobrovolné práci například s dětmi, mládeží, handicapovanými jedinci a seniory, dále též prokázaná účast na odborných seminářích či výcvicích se sociálním zaměřením (včetně školení peer aktivistů), jakož i úspěšné zapojení do SOČ a jiné odborné činnosti se společenskovědním zaměřením (soutěže i přehlídky), a to ve vyšším než školním kole.
  Bodové hodnocení:
  Počet hodinBody
  300 a více60 a více
  200 – 299 40
  100 – 199 30
  50 – 99 20
  30 – 4910
  15 – 296
  méně než 150
  • Poznámky:
   • Hodiny absolvovaných seminářů a výcviků se započítávají polovičním počtem výše uvedených bodů.
   • Zapojení v rámci soutěží a přehlídek:
    • účast v oblastním (okresním) kole se započítává 15 body
    • účast v krajském kole se započítává 30 body
    • účast v celostátním kole se započítává 45 body
 3. Základní podmínkou přijetí je u všech uchazečů podání řádně vyplněné přihlášky ke studiu na VOŠ (tiskopis SEVT) do 31.května, lékařské doporučení ke studiu a výkonu oboru, strukturovaný životopis a předložení dokladů o úspěšném ukončení studia na střední škole (úředně ověřené vysvědčení za poslední ročník studia na SŠ a úředně ověřené maturitní vysvědčení).

Závěrečné poznámky:

 • Uchazeči obdrží pořadová čísla, pod kterými budou v rámci přijímacího řízení zveřejněny jejich výsledky. V případě rovnosti bodového zisku rozhodne o pořadí uchazeče počet hodin sociálně orientovaných aktivit, prospěchový průměr ze 4. ročníku SŠ a průměr výsledků u maturitní zkoušky.
 • Uchazeči, kteří nezískají body na základě kritérií uvedených pod bodem 1. a 2., mohou být přijati na neobsazená nebo uvolněná místa, a to na základě pořadí podle prospěchového průměru ze 4.ročníku SŠ, průměrného prospěchu u maturitní zkoušky a studijních výsledků z cizího jazyka a společenskovědních předmětů absolvovaných na předchozí škole.
 • VOŠ Prachatice je připravena pro školní rok 2018/2019 přijmout až 35 uchazečů do 1. ročníku denní formy studia ,1. ročník dálkové formy nebudeme otevírat.
 • Nepřijatí uchazeči mohou po obdržení rozhodnutí ředitele školy obratem požádat ředitele školy o zařazení do případných dalších kol přijímacího řízení, která se mohou uskutečnít v měsíci září a říjnu. V posledních letech bývají všichni uchazeči přijati.
VOŠS a SPgŠ Prachatice | spgspt@nettel.cz | +420 388 312 214 | Mapa stránek