Přijímací zkouška - obor předškolní a mimoškolní pedagogika

 • prokázání talentu - z řečových dovedností, hudební výchovy, výtvarné výchovy a tělesné výchovy

Jaké předpoklady musí splňovat uchazeč o studium:

 • hudební sluch (znalost hry na nástroj není podmínkou)
 • zdravotní stav bez omezení pro tělesnou výchovu
 • dobrá artikulace (bez vad ve výslovnosti a v řeči - lze ověřit u logopeda)

Prokázání talentu

Prokázání talentu z tělesné výchovy se skládá:

 • Zjištění úrovně pohybových dovedností v základní gymnastice. Uchazeč předvede zadanou akrobatickou sestavu:
  Základní postavení - stoj spatný, připažit - valčíkový krok pravou (levou ) vpřed,čelní kruhy dolů dovnitř, upažit - krokem levou (pravou) vpřed a odrazem levé (pravé) skok přednožmo skrčmo střižný („čertík“), čelné kruhy dolů dovnitř - váha předklonmo na pravé (levé), předpažit vzhůru - zvolna vzpřim, přinožit levou (pravou), připažením zapažit - odrazem snožmo kotoul vpřed do dřepu - stoj, upažit - skok s celým obratem vlevo (vpravo), čelné kruhy dolů dovnitř - kotoul vzad do vzporu dřepmo, stoj spatný, připažením zapažit - stoj na rukou (nebo stoj na rukou a kotoul vpřed do dřepu) - z rozběhu přemet stranou, upažit - přinožením stoj spatný, připažit.
 • skok z místa
 • Důraz bude kladen na akrobatickou sestavu. Uchazeči si přinesou vhodný cvičební úbor a obuv.

Prokázání talentu z řečových dovedností má dvě části:

 • Umělecký přednes textu podle vlastního výběru uchazečů - (text bude přednesen zpaměti, doporučujeme vybírat současnou poezii nebo prózu pro děti a mládež, časový rozsah do 5 minut)
 • Reprodukce textu (volné převyprávění) - uchazečům bude předložen text kratšího příběhu, po 15 - minutové přípravě ji budou zpaměti vyprávět

Prokázání talentu z hudební výchovy je zaměřeno na zjištění základních hudebních předpokladů uchazeče. Uskutečňuje se plněním následujících úkolů:

 • zpěv připravené lidové písně, zpěv téže písně v jiné tónině podle zahraného začátku či akordu (uchazeči předloží u zkoušky 10 lidových písní, které ovládají zpaměti)
 • sluchová analýza a tónová představivost:
  • zazpívat jednotlivé zahrané tóny
  • z dvojzvuku zazpívat spodní a vrchní tón
  • z trojzvuku (kvintakordu či jeho obratu) zazpívat postupně všechny tóny
  • opakovat krátké rytmické celky (tleskáním)
 • případně předvedení hry na hudební nástroj (přenosné nástroje vezměte s sebou)
 • znalost hry na hudební nástroj není podmínkou pro přijetí

Požadavky na prokázání talentu z výtvarné výchovy vycházejí z osnov na základní škole.

 • Téma: předměty denní potřeby - kresba drobných předmětů
 • čas 60 min.
 • formát A3,kresba jednobarevným suchým materiálem
 • hodnocení s ohledem na:
  • modulaci linie
  • obrysovou kresbu nebo plastickou modelaci
  • kompozici - uspořádání modelů podle vlastní úvahy
 • Každý uchazeč si přinese tyto pomůcky: kreslicí desky A3, přírodní uhel nebo rudku, měkkou tužku , plastickou gumu

Kritéria přijímacího řízení pro obor 75 - 31 -M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

Cizinci, kteří získali předchozí vzdělání v zahraniční škole a podali žádost o nekonání jednotné zkoušky ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura, uvedenou zkoušku nekonají. Škola ověří rozhovorem znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru. Pro zařazení daného uchazeče do výsledného pořadí se použije pořadí v redukovaném hodnocení (tj. neobsahuje výsledek testu z českého jazyka a literatury).(Vyhl.č.353 Sb,§14)

 1. Prospěch v 1. pololetí 9. ročníku ZŠ , výsledky centrálních testů z Čj a M
  • při průměru 2,00 a více - bodové hodnocení - 0 bodů
 2. Z každé části ověřování talentu (řečové, hudební , výtvarné předpoklady a tělesná zdatnost)
  • 1.-5. klasifikační stupeň
  • posuzuje se odděleně dle předepsaných částí
Prospěch ze ZŠBody
odstupňované bodové hodnocení podle průměru ze ZŠ
1,0024
2,000

Prokázání talentuBody
1. klasifikační stupeň18
2. klasifikační stupeň15
3. klasifikační stupeň10
4. klasifikační stupeň5
5. klasifikační stupeň0

POZN: V případě stejného počtu bodů bude dána přednost uchazeči s lepším prospěchem na ZŠ. popř. průměr známek z M, Čj, Aj, D, On v 1.pololetí 9. ročníku.

VOŠS a SPgŠ Prachatice | spgspt@nettel.cz | +420 388 312 214 | Mapa stránek