Vzdělávací program VOŠ

Sociální práce (75-32-N/..)

Nabízíme tříleté denní studium a třiapůlleté dálkové studium sociální práce (pro absolventy středních škol s maturitní zkouškou, v případě dálkového studia se předpokládá praxe v sociální práci či příbuzném oboru).

Obor vzdělání: 75-32-N/.. Sociální práce a sociální pedagogika. Akreditace MŠMT pod č.j.MSMT- 8802/2016 ze dne 8. 6. 2016. Od 1.září 2016 do 31.srpna 2022.

Studium se ukončuje absolutoriem - zkouškou z odborných předmětů, cizího jazyka (angličtina nebo němčina) a obhajobou absolventské práce. Absolvent získá titul „diplomovaný specialista" v oboru sociální práce (DiS). Studium je členěno na období zimní a letní, v každém období vždy 3 týdny zkouškového období.

Absolventi se uplatní jako sociální pracovníci ve veřejnoprávních nebo soukromoprávních institucích zaměřených na poradenskou, sociálně právní a humanitární činnost, na ústavní sociální péči a na různé sociální služby.

Roční školné: 2 500,- Kč

Studentům nabízí škola omezenou možnost ubytování ve středoškolském domově mládeže /nyní 1200,-Kč měsíčně/ a celodenní stravování /nyní 95,00 Kč denně/. Možnost práce v hudebních, sportovních i dalších aktivitách školy.

Co získá uchazeč během studia

 • další vědomosti z oblasti společenských věd (od filozofie po právo a sociální politiku)
 • zdokonalení ve vybraném cizím jazyce – s důrazem na schopnost vést dialog o problematice sociální práce
 • orientaci v sociální síti (účastí na množství exkurzí do rozmanitých zařízení v sociální sféře a setkáváním se s odborníky při besedách apod.)
 • praktické zkušenosti z „terénu“ při plnění úkolů odborné praxe (průběžné i souvislé) v rámci ústavních zařízení pro děti i seniory, v institucích státní správy či samosprávy, v oblasti poradenství i v neziskových organizacích sloužících lidem ve zvláště obtížných sociálních situacích
 • možnost založit si osobní portfolio ke svému profesnímu vývoji a zpracovat absolventské téma na velmi dobré odborné úrovni (díky diplomovým seminářům a četným konzultacím se student naučí základům výzkumu a spolu s tím i psaní odborné práce, což ocení zejména ti, kteří poté budou studovat na vysokých školách, kam jsou v případě zájmu ve velké míře naši absolventi přijímáni)

Zaměření vzdělávacího programu sociální práce VOŠS

 • povinné předměty : cizí jazyk (anglický, německý - pro denní i pro dálkové studium - podle počtu zájemců - nejsou vždy otevřeny všechny skupiny), filozofie a etika, kultura osobního projevu, sociologie, základy ekonomiky, aplikovaná výpočetní technika, základy korespondence, sociální politika, právo, psychologie, metody sociální práce, základy pedagogiky, zdravotní nauky, sociální patologie, odborný seminář, odborná praxe ( průběžná 4-8 hodin týdně, souvislá 5 týdnů v každém ročníku)
 • povinně volitelné předměty drogová závislost, aktivní politika zaměstnanosti, psychologický seminář, krizová intervence, sociologie menšin, seminář gender, sociálně právní ochrana dětí, projektování sociálních služeb
>> Učební plány(.doc)

Možnosti získat podrobnější informace

 • telefonicky: 388312214, 388318896
 • na e -mailu: sekretariat@spgspt.cz

Dny otevřených dveří

 • 18.3. 2019 od 8:00 - 12:00, 8.4. 2019 od 8:00 - 12:00.

Kontaktní osoby

 • Mgr. Jana Šimečková, pověřena vedením VOŠS
VOŠS a SPgŠ Prachatice | sekretariat@spgspt.cz | +420 388 312 214 | Mapa stránek